zák. č. 553/1991 Sb.  o obecní policii

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-553


vyhláška č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-418


zák. č. 250/2016 Sb.  o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-250


 zák. č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-251


 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89


zák. č. 40/2009 Sb.  trestní zákoník

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40


zák. č. 361/2000 Sb. o silničním provozu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361


zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106


zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech  ( autovraky )

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-185


zák. č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-65


vyhlášky a nařízení města Vimperk

https://www.mesto.vimperk.cz/cz/pravni-predpisy/928


stanoviska a právní rozbory

https://www.mvcr.cz/clanek/dokumenty-policie-stanoviska-a-pravni-rozbory.aspx 

 

 

Akce ve Vimperku