Vybavení jízdních kol a rady

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA JÍZDNÍ KOLA

MěPol - kolo (Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích č. 341/2002 Sb.)
 Jízdní kola musí být vybavena: (podrobnější znění níže)

 1. dvěma na sobě nezávislými brzdami; jízdní kola pro předškolní děti vybavená tzv. torpédem (volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou) nemusí být vybavena přední brzdou
 2. zadní červenou odrazkou; odrazka může být kombinována se zadní červenou svítilnou a lze ji nahradit odrazovými materiály na oděvu nebo obuvi cyklisty
 3. přední bílou odrazkou; lze ji nahradit odrazovými materiály na oděvu nebo obuvi cyklisty
 4. oranžovými odrazkami na obou stranách pedálů (šlapátek), tyto odrazky mohou být nahrazeny světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti,
 5. oranžovými odrazkami na paprscích kol (předního nebo zadního kola nebo obou kol); odrazky musí být po obou stranách kol; lze je nahradit odrazovými materiály na bocích kola nebo na bocích pneumatik či na koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty.
  Velikost, tvar a umístění odrazek je v příloze 13 podrobně popsáno . Dále je předepsáno, jak má být provedeno zakončení řídítek (zátky, rukojeti), páček brzd a měničů převodů, konců blatníků, a rovněž jak mají být provedeny matice nábojů kol (musí být uzavřené, pokud nejsou křídlové, rychloupínací apod.). (Například: zakončení ovládacích páček brzd a volné konce řídítek musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí mít hrany o poloměru zakřivení nejméně 3,2 mm...)

Pro jízdu za snížené viditelnosti musí být jízdní kola dále vybavena:

 1. předním světlometem svítícím dopředu bílým světlem; jestliže je vozovka dostatečně osvětlena, může být nahrazen svítilnou s přerušovaným bílým světlem
 2. zadní červenou svítilnou; může být nahrazena svítilnou s přerušovaným červeným světlem
 3. zdrojem proudu (dynamo nebo baterie schopné zajistit svítivost předepsaného osvětlení po dobu min. 1,5 hodiny)

Je-li kolo vybaveno sedátkem pro dopravu dítěte:

 1. sedátko musí být pevně připevněno
 2. kolo musí být vybaveno podpěrami pro nohy dítěte.

Jízdní kola uváděná na trh po 1. 1. 2003:

 1. musí mít na rámu vyznačeno výrobní číslo (lze nahradit elektronickým nosičem této informace)
 2. není-li vybaveno pro jízdu za snížené viditelnosti (viz výše), musí být opatřeno upozorněním v návodu k obsluze, že za daného stavu není způsobilé k provozu za snížené viditelnosti

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích č. 341/2002 Sb., příloha č. 13
Technické požadavky na jízdní kola

1. Jízdní kola musí být vybavena

 1. dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovatelným ovládáním brzdného účinku; jízdní kola pro děti předškolního věku vybavená volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou,
 2. volné konce trubky řídítek musí být spolehlivě zaslepeny (zátkami, rukojeťmi apod.),
 3. zakončení ovládacích páček brzd a volné konce řídítek musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí mít hrany o poloměru zakřivení nejméně 3,2 mm; páčky měničů převodů, křídlové matice, rychloupínače nábojů kol, držáky a konce blatníků musí mít hrany o poloměru nejméně 3,2 mm v jedné rovině a v druhé rovině na ni kolmé nejméně 2 mm,
 4. matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo v kombinaci s krytkou konce náboje, musí být uzavřené,
 5. zadní odrazkou červené barvy, tato odrazka může být kombinována se zadní červenou svítilnou nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2 , přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm, odrazka musí být pevně umístěna v podélné střední rovině jízdního kola nebo po levé straně co nejblíže k ní ve výšce 250 - 900 mm nad rovinou vozovky; činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky v toleranci + 15 a kolmá k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí +5 ; odrazové materiály nahrazující zadní odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty,
 6. přední odrazkou bílé barvy, tato odrazka může být nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; odrazka musí být umístěna v podélné střední rovině nad povrchem pneumatiky předního kola u stojícího kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2 , přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm, činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině s tolerancí +15 a kolmá k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí +5 ; odrazové materiály nahrazující odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty,
 7. odrazkami oranžové barvy (autožluť) na obou stranách šlapátek (pedálů), tyto odrazky mohou být nahrazeny světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti,
 8. na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy (autožluť) na každé straně kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2 přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 20 mm, tyto odrazky mohou být nahrazeny odrazovými materiály na bocích kola nebo na bocích plášťů pneumatik či na koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty.

2. Jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnosti musí být vybavena následujícími zařízeními pro světelnou signalizaci a osvětlení:

 1. světlometem svítícím dopředu bílým světlem; světlomet musí být seřízen a upraven trvale tak, aby referenční osa světelného toku protínala rovinu vozovky ve vzdálenosti nejdále 20 m od světlometu a aby se toto seřízení nemohlo samovolně nebo neúmyslným zásahem řidiče měnit, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může být světlomet nahrazen svítilnou bílé barvy s přerušovaným světlem,
 2. zadní svítilnou červené barvy, podmínky pro umístění této svítilny jsou shodné s podmínkami pro umístění a upevnění zadní odrazky podle odstavce 1 písm. e); zadní červená svítilna může být kombinována se zadní odrazkou červené barvy podle odstavce 1 písm. e); zadní červená svítilna může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy,
 3. zdrojem elektrického proudu, jde-li o zdroj se zásobou energie, musí svou kapacitou zajistit svítivost světel podle písmen a) a b) po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení.

3. Světelná výbava jízdního kola se nepovažuje za výbavu ve smyslu ustanovení 32 zákona č. 361/2000 Sb.

4. Je-li jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro dopravu dítěte, musí být toto sedadlo pevně připevněno a opatřeno pevnými podpěrami pro nohy dítěte. Sedadlo a podpěry musí být provedeny a umístěny tak, aby nemohlo dojít ke zranění dítěte při jízdě ani k ohrožení bezpečnosti jízdy. Je-li jízdní kolo vybaveno nosičem zavazadel, musí být tento nosič řádně a spolehlivě připevněn a nesmí ovlivňovat bezpečnost jízdy.

5. Pneumatiky a ráfky nesmí vykazovat trhliny, praskliny a jiné zjevné deformace, které by zjevně narušovaly bezpečnost jízdy.

6. Jízdní kola uváděná na trh po 1. 1. 2003 musí mít na snadno dostupném místě rámu trvanlivě vyznačeno dobře čitelné výrobní číslo nebo být vybavena zařízením jej spolehlivě nahrazujícím. Za spolehlivě výrobní číslo nahrazující zařízení se tomto případě považuje například i elektronický nosič takové informace, který bude pevně spojen s rámem jízdního kola.

7. Jízdní kola uváděná na trh po 1.1. 2003, pokud nejsou vybavena podle čl.2 této přílohy, tj. pro jízdu za snížené viditelnosti, musí být opatřena jednoznačným a zřetelným upozorněním v návodu k obsluze, že tato kola nejsou za daného stavu vybavení způsobilá k silničnímu provozu za snížené viditelnosti.

Doplňkové vybavení jízdního kola:

Je-li kolo vybaveno nosičem zavazadel, musí být spolehlivě připevněn a nesmí ovlivňovat bezpečnost jízdy. Do povinné výbavy jízdního kola již nepatří blatníky, dokáží však ochránit obličej i oděv před blátem nebo jinými nečistotami. Rovněž zvonek a účinný kryt řetězu, které také nepatří do povinného vybavení kola, používat. doporučují policisté z hlediska vlastní bezpečnosti i nadále

Informace pro rodiče!

Jízdní kola uváděná na trh po 1.1. 2003 musí mít na snadno dostupném místì rámu trvanlivě vyznačeno dobře čitelné výrobní číslo nebo musí být vybavena zařízením spolehlivě je nahrazujícím ( např. elektronický nosič takové informace, který je pevně spojen s rámem jízdního kola ). Jízdní kolo mùže být dále vybaveno pomocným sedadlem pro dítě s pevnými podpěrami pro jeho nohy. Dále může být kolo vybaveno pomocným motorkem, ale pouze při splnění podmínek daných podle příslušného zákona.

Zákonu o silničním provozu 411/2005 Sb. platný od 1. července 2006  nařizuje povinné nošení přileb  na pozemních komunikacích pro cyklisty do 18 let. (dříve do 15 let)

Ta musí být schválená a homologovaná pro takové použití. Dodejme ještě, že dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci, což jsou komunikace v obci, a na veřejně přístupné účelové komunikace, což jsou zase například lesní nebo polní cesty, pouze v doprovodu osoby starší 15 let.

 Proč je správné vybavení jízdního kola důležité pro tvoji bezpečnost ?
 Brzdy: umožňují ti v případě potřeby zpomalit nebo rychle zastavit
 Zvonek: slouží ti k včasnému upozornění ostatních účastníků silničního provozu na možné nebezpečí
 Kryt řetězu: chrání tě před zachycením oděvu a případným pádem z kola
 Přední bílé světlo: svítí ti na cestu za snížené viditelnosti a zároveň tì i z dálky zviditelňuje
 Zadní červené světlo: činí tì dobře viditelným zezadu
 Přední bílá a zadní červená odrazka: za snížené viditelnosti tì zvýrazňují jak zepředu, tak zezadu
 Oranžové odrazky na paprscích kol: zvýrazňují tě z boku
 Oranžové odrazky na pedálech: jsi dobře viditelný zejména pro řidiče, kteří tě zrovna předjíždějí
 Zdroj elektrického proudu: zajišťuje svítivost předního světlometu a zadní svítilny
 Blatníky: ochraňují tvůj obličej a oblečení před znečištěním

Připomeň a nezapomeň že, ...

 1. Před jízdou musíš u jízdního kola zkontrolovat:
  utažení matic a šroubů u kol, stav pneumatik a jejich nahuštění, stav a funkčnost brzd, funkčnost osvětlení, zda je řetěz napnutý a promazaný a zda jsou čisté odrazky
 2. Vidět a být viděn je velice důležité, proto:
  vždy včas použij osvětlení jízdního kola, oblékej pestré oblečení a používej fluorescentní a reflexní doplňky
 3. I jako cyklista jsi řidič, proto:
  při jízdě nikdy nejez, nepij, nekuř a netelefonuj, raději se plně věnuj řízení vždy používej cyklistickou přilbu.

Respektuj zákaz požívání alkoholu, dodržuj pravidla silničního provozu a chovej se tak, jak bys chtěl, aby se chovali ostatní k tobě


Akce ve Vimperku