Vraky

Vraky, na rozdíl od tzv. „autovraků“, jsou vozidla nacházející se na pozemní komunikaci. Vyznačují se tím, že pro závady v technickém stavu jsou zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla nebo které není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku.

Problematiku vraků upravuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v ust. § 19 a násl.

Odstavení vraku na pozemní komunikaci je přestupek, za který lze uložit pokutu.

Městská policie není oprávněna vrak z pozemní komunikace odstranit, k tomuto je oprávněn pouze vlastník této komunikace.

Městská policie na vozidlo, které vykazuje známky vraku, umístí upozornění o tom, že jsou v této věci činěny legislativní kroky (tj. oznámení přestupku příslušnému správnímu orgánu, který vyrozumí vlastníka pozemní komunikace, jenž je oprávněn činit úkony směřující k odstranění vraku z pozemní komunikace).

Autovraky

Autovraky, na rozdíl od výše uvedených „vraků“, jsou vozidla odstavená mimo pozemní komunikaci. Jedná se o každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí a stalo se odpadem.

Problematiku autovraků upravuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Umístění autovraku na místech, kde poškodí nebo ohrozí životní prostředí nebo naruší estetický vzhled obce či přírody
nebo krajiny je přestupek, za který lze uložit pokutu.

Městská policie není oprávněna autovrak odstranit, k tomuto je oprávněn městský úřad.

Městská policie na autovrak umístí upozornění o tom, že jsou v této věci činěny legislativní kroky (tj. oznámení přestupku příslušnému správnímu orgánu, který je oprávněn činit úkony směřující k odstranění autovraku).

Vozidla bez STK

Silniční vozidla, která jsou více než 6 měsíců technicky nezpůsobilá k provozu na pozemních komunikacích z důvodu absence pravidelné technické prohlídky („STK“), je zakázáno odstavovat na pozemní komunikaci.

Porušení tohoto zákazu je přestupkem podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a lze za něj uložit pokutu.

Městská policie není oprávněna takové vozidlo z pozemní komunikace odstranit, k tomu je oprávněn vlastník pozemní komunikace.

Městská policie na toto vozidlo umístí upozornění o tom, že jsou v této věci činěny legislativní kroky (tj. oznámení přestupku příslušnému správnímu orgánu, který vyrozumí vlastníka pozemní komunikace, jenž je oprávněn činit úkony směřující k odstranění vraku z pozemní komunikace).

Akce ve Vimperku