Plán prevence kriminality 

Plán prevence kriminality města Vimperk na období 2012 - 2015 je zpracován na základě skutečností a zjištění, které město mapuje za poslední roky, situace v roce 2011 a přijatých opatření pro zlepšení bezpečnosti ve městě, která jsou v souladu se Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 schválenou usnesením Vlády ČR dne 14. prosince 2011 č. 925. Pro přípravu Plánu prevence kriminality města Vimperk na období 2012 - 2015 bylo využito poznatků souvisejících s kriminalitou a narušováním veřejného pořádku ve městě jak z hlediska dlouhodobého (opakující se jevy), tak i z hlediska krátkodobého - vystupňování napětí a z toho plynoucího pocitu nebezpečí v průběhu roku 2011. Dále bylo vycházeno z jednání a závěrů mezi vedením města a Policií ČR, Národní protidrogovou centrálou, odborem bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra a zástupci občanských sdružení zabývající se problematikou osob ohrožených sociálně patologickými jevy.


Aktuality

29.10.2019

Volné pracovní místo

archív

Akce ve Vimperku