Informace

O nás

Městská policie Vimperk je samostatný bezpečnostní orgán obce, který řeší na katastrálním území města místní záležitosti veřejného pořádku, přispívá k ochraně života, zdraví a majetku osob. Hlavní náplní činnosti Městské policie Vimperk je pak dohled nad dodržováním zákonů a obecně závazných právních předpisů, odhalování a řešení protiprávního jednání na území města. Nelze opomenout i nesporné působení v oblasti prevence kriminality.

Katastrální území města Vimperk - prostor odpovědnosti Městská policie Vimperk

Katastrální území města Vimperk - prostor odpovědnosti Městská policie Vimperk

Chcete se stát strážníkem ?

Strážníkem Městské policie Vimperk se může stát prakticky kterýkoliv občan České republiky. Musí ale splňovat základní podmínky, které jsou obsaženy v zákoně o obecní policii č. 553/1991 Sb. a dále podmínky uvedené ve vnitřních předpisech MP.

Základní požadavky jsou:

Strážníkem může být občan České republiky, který
a) je bezúhonný,
b) je spolehlivý,
c) je starší 18 let,
d) je zdravotně způsobilý,
e) dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou a
f) má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů ("osvědčení" získá po absolvování kurzu).

Kontaktujte nás na přes email mestska.policie@mesto.vimperk.cz nebo na lince 388 414 365, kde vám ochotně sdělí bližší informace o nabídce zaměstnání

Akce ve Vimperku