Městská Policie Vimperk


Kaplířova 65, 385 17 Vimperk

Telefon:  388 414 365

E-mail: mestska.policie@mesto.vimperk.cz

 


O nás

Městská policie byla zřízena v roce 1991 k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města Vimperk. Každý občan má právo obracet se na její pracovníky, strážníky, se žádostí o pomoc. Městská policie je řízena starostou města, případně jiným pověřeným členem zastupitelstva. Při plnění svých úkolů spolupracuje se samosprávou města, Policií České republiky, IZS a ostatními subjekty ve městě.

Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku strážníci dohlížejí na dodržování obecně závazných vyhlášek města Vimperk (nakládání s odpady, parkování motorových vozidel, dodržování nočního klidu, zábor veřejného prostranství, likvidace vraků osobních motorových vozidel, odchyt toulavých psů), přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku, dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití. Odhalují přestupky a ukládají a vybírají pokuty v blokovém řízení. Upozorňují fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a přijímají opatření k jejich odstranění.

Strážník je oprávněn vyzvat osobu, aby prokázala svoji totožnost, předvést na policii osobu, která hodnověrně neprokázala svoji totožnost, i osobu hledanou policií. Je oprávněn rovněž předvést osobu na žádost příslušného orgánu města podle předpisů o správním řízení. Zadržované nebo předváděné osobě je oprávněn odebrat zbraň. Jestliže to vyžaduje účinné zabezpečení plnění úkolů městské policie, je strážník oprávněn zakázat na nezbytně nutnou dobu vstup nebo pobyt na určených místech. Strážník je oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor, je-li důvodná obava, že je ohrožen život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li větší škoda na majetku.

V současnosti má Městská policie 1 vrchního strážníka, 10 strážníků, 5 operátorů městského kamerového dohlížecího systému a 2 asistenty prevence kriminality, strážníci a operátoři slouží v nepřetržitém provozu 24 hodin denně.

Legislativa

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Obecně závazná vyhláška Města Vimperk č. 1/2004, o Městské policii 

 

Vyhlášky a nařízení města Vimperk

Kontakty

Hlídka ve službě telefon: 778 410 790 nebo 778 410 791

 

Lukáš Sýs

pověřený člen zastupitelstva k řízení MP

Telefon:  724 176 540

E-mail: Lukas.Sys@mesto.vimperk.cz


Milan Kobera

vrchní strážník

Telefon: 388 414 218, 606 178 724
E-mail: Milan.Kobera@mesto.vimperk.cz


Petr Levík

zástupce vrchního strážníka, mentor APK

Telefon: 388 414 218, 608 893 056

E-mail: Petr.Levik@mesto.vimperk.cz


Karel Ferenc

asistent prevence kriminality

Telefon: 608 893 064

Jan Bílý

asistent prevence kriminality

Telefon: 778 773 378


Akce ve Vimperku