Časté dotazy

V jakých případech se občan může obrátit na tísňovou linku 156?


Na tísňovou linku 156 se můžete obrátit ve všech případech, kdy došlo k porušení zákona nebo jinému protiprávnímu jednání. Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku městská policie zejména:

 • dohlíží na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku
 • přispívá k ochraně bezpečnosti osob a dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty a v rozsahu stanoveném zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ukládá a vybírá v blokovém řízení pokuty
 • upozorňuje právnické a fyzické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě
 • přispívá v rozsahu stanoveném zákonem č. 553/1991 Sb. nebo zákonem č.361/2000 Sb. k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 • provádí odchyt toulavých zvířat / zejména pak psů /
 • zabezpečuje nebezpečné přechody pro chodce
 • zajišťuje veřejný pořádek při konání kulturních a společenských akcí
 • řeší veškeré žádosti či připomínky občanů včetně stížností

Městská policie si velmi váží občanské pomoci, kdy obyvatelé či návštěvníci města nejsou lhostejní ke svému okolí a neváhají nám oznámit případy, kdy dochází např. k nejrůznějším výtržnostem, rvačkám, napadání, poškozování cizího majetku, sprejování mimo k tomu vyhrazená místa, převracení odpadkových košů atd. atd. Všechny tyto namátkou uvedené skutky nám byly ze strany občanů v minulosti již oznámeny a právě díky včasnému oznámení byli v mnoha případech jejich pachatelé dopadeni a po zásluze potrestáni.

Na linku 156 se můžete obrátit kdykoliv zdarma a to jak ze sítě pevných telefonních linek, tak prostřednictvím mobilních telefonů. Jednotlivé hovory jsou monitorovány, zneužití tísňové linky je postižitelné.

Jak je to s měřením rychlosti vozidel strážníky obecních policií?


Podle § 79a zákona o silničním provozu za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je policie a obecní policie oprávněna měřit rychlost vozidel. Obecní policie tuto činnost vykonává na místech určených policií, přitom postupuje v součinnosti s policií.Tato součinnost však nutně neznamená přítomnost obou složek na místě, ale její význam spočívá především v zajištění účinné koordinace při plnění jednotlivých úkolů těchto sborů a tím i bezpečnější silnice.


Jak mohu být postižen za překročení nejvyšší povolené rychlosti?


Přestupek podle zákona o silničním provozu spočívající v překročení nejvyšší dovolené rychlosti podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 3. Nejedná-li se o RECIDIVU (Může-li strážník ověřit, zda osoba tento přestupek nespáchala v období 12ti po sobě jdoucích kalendářních měsíců 2x a vícekrát.)„Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km.h-1 a více nebo mimo obec o 30 km.h-1 a více.“.(V blokovém řízení lze uložit pokutu do Kč 2 500,-.)

§ 125c odst. 1 písm. f) bod 4. „Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o méně než 20 km.h-1 nebo mimo obec o méně než 30 km.h-1.“. (V blokovém řízení lze uložit pokutu do Kč 1 000,-.)

Komentář MVČR:Strážník může přestupek řešit v blokovém řízení pouze v případě, jedná-li se o přestupek podle odst. 1 písm. f) bodu 4. V případě, že se bude jednat o přestupek podle odst. 1 písm. f) bodu 3, je oprávněn jej v blokovém řízení projednat pouze tehdy, pokud bude prokázáno, že tohoto přestupku se řidič nedopustil v posledních 12-ti po sobě jdoucích kalendářních měsících dvakrát a vícekrát. Strážník není oprávněn v blokovém řízení řešit přestupek podle odst. 1 písm. f) bodu 2 a v případě tzv. recidivy odst. 1 písm. f) bodu 3 v posledních 12-ti kalendářních měsících. V případech uvedených v předchozí větě oznámí podezření ze spáchání přestupku obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle § 10 zákona o obecní policii, za využití dalších oprávnění.


Může strážník obecní policie zastavit vozidlo, jehož řidič spáchal přestupek, který však obecní policie nemůže ze zákona projednat?


Podle ustanovení § 79 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích smí strážník obecní policie ve stejnokroji zastavovat vozidla:

 1. před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob, jestliže to situace na přechodu či stav přecházejících osob vyžaduje,
 2. jestliže řidič vozidla nebo přepravovaná osoba je podezřelá ze spáchání přestupku týkajícího se bezpečnosti silničního provozu.

Od 1. ledna 2009 jsou strážníci podle § 79 odst. 2 zákona o silničním provozu oprávněni zastavovat vozidla:

 1. vztyčenou paží nebo zastavovacím terčem a za snížené viditelnosti červeným světlem, kterým pohybují v horním půlkruhu,
 2. z jedoucího vozidla kýváním paže nahoru a dolů nebo vysunutým zastavovacím terčem nebo i rozsvícením nápisu „STOP“ podle zvláštního právního předpisu ze směru jízdy zastavovaného vozidla, a to zepředu i zezadu.

Co dělat, najdete li na vozidle " tzv." botičku ?


Strážník městské policie je oprávněn podle § 17a zákona č. 553/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla. V případě, že máte na vozidle prostředek k zabránění vozidla, volejte na linku tísňového volání 156.


Kdy může strážník technický prostředek použít?

 • vozidlo, které bylo ponecháno na místě, kde je zakázáno stání nebo zastavení vozidla
 • vozidlo, které stojí na místě, do kterého je vjezd zakázán místní nebo přechodovou úpravou provozu na pozemních kominukacích
 • vozidlo, které stojí na chodníku, kde to není povoleno

Jak se správně zachovat, potkáte-li opuštěného nebo toulavého psa?


 • nekřičet na něj
 • nepoužívat žádné násilí - verbální ani fyzické, nevydádat žádné povely, nekopat jej, nehrozit rukou
 • snažit se zachovat klid
 • vyhnout se očnímu kontaktu
 • nedělat prudké pohyby, neutíkat před ním
 • nesahat na něj, nehladit ho
 • pomalým krokem opusťte místo

Poté zavolejte na linku tísňového volání 156, kde vyškolení strážníci psa odchytnou, převezou do městských kotců a následně předají majitelům.


Může strážník pořizovat obrazové a zvukové záznamy z ulic apod.?


Městská policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu.


Co dělat, když za stěračem svého vozidla naleznete tzv. parkovací lístek ?

 

Na výzvě pro osobu podezřelou ze spáchání přestupku tzv. parkovacím lístku, naleznete specifikaci přestupku, pro který byla výzva vystavena, rovněž je zde uvedeno místo přestupkového jednání a údaje k vozidlu, kterým byl přestupek spáchán. Velmi důležitou informací je lhůta, ve které je třeba se dostavit na služebnu MP, jejíž adresa je taktéž uvedena na výzvě (formou razítka).                                                          

K projednání přestupku s sebou potřebujete:

-výzvu pro osobu podezřelou ze spáchání přestupku, tzv."parkovací lístek"

- doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)


Utekl mi pes/našel jsem psa

 

Utekl mi pes
V případě, že Vám uteče pes, volejte na městskou policii (156) a ptejte se, zda nebyl Váš pes odchycen a převezen do kotce. Pokud se tak stalo, domluvíte se strážníky na vydání vašeho psa z kotce.


Našel jsem psa
Když sami někde cizího psa najdete a zadržíte, zavolejte na městskou policii (156), strážníci si pro psa přijedou a psa do kotce převezou služebním vozidlem. Pokud psa sami nezadržíte, rovněž zavolejte na městskou policii a snažte se lokalizovat místo, kde jste psa naposledy viděli, jaké byl barvy, kterým směrem se pohyboval atd. Naši strážníci se psa pokusí najít.


Placení pokut převodem

 

 

Číslo účtu:

 19-0000722281

Kod banky:

 0100

Variabilní symbol:

 800+ sedmimístné číslo pokutového bloku, které se píše za 800 bez mezer včetně nul

Akce ve Vimperku