Časté dotazy

V jakých případech se občan může obrátit na tísňovou linku 156?

Na tísňovou linku 156 se můžete obrátit ve všech případech, kdy došlo k porušení zákona nebo jinému protiprávnímu jednání. Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku městská policie zejména:

 • dohlíží na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku
 • přispívá k ochraně bezpečnosti osob a dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty a v rozsahu stanoveném zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ukládá a vybírá v blokovém řízení pokuty
 • upozorňuje právnické a fyzické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě
 • přispívá v rozsahu stanoveném zákonem č. 553/1991 Sb. nebo zákonem č.361/2000 Sb. k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 • provádí odchyt toulavých zvířat / zejména pak psů /
 • zabezpečuje nebezpečné přechody pro chodce
 • zajišťuje veřejný pořádek při konání kulturních a společenských akcí
 • řeší veškeré žádosti či připomínky občanů včetně stížností

Městská policie si velmi váží občanské pomoci, kdy obyvatelé či návštěvníci města nejsou lhostejní ke svému okolí a neváhají nám oznámit případy, kdy dochází např. k nejrůznějším výtržnostem, rvačkám, napadání, poškozování cizího majetku, sprejování mimo k tomu vyhrazená místa, převracení odpadkových košů atd. atd. Všechny tyto namátkou uvedené skutky nám byly ze strany občanů v minulosti již oznámeny a právě díky včasnému oznámení byli v mnoha případech jejich pachatelé dopadeni a po zásluze potrestáni.

Na linku 156 se můžete obrátit kdykoliv zdarma a to jak ze sítě pevných telefonních linek, tak prostřednictvím mobilních telefonů. Jednotlivé hovory jsou monitorovány, zneužití tísňové linky je postižitelné.

Jak je to s měřením rychlosti vozidel strážníky obecních policií?

Podle § 79a zákona o silničním provozu za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je policie a obecní policie oprávněna měřit rychlost vozidel. Obecní policie tuto činnost vykonává na místech určených policií, přitom postupuje v součinnosti s policií.Tato součinnost však nutně neznamená přítomnost obou složek na místě, ale její význam spočívá především v zajištění účinné koordinace při plnění jednotlivých úkolů těchto sborů a tím i bezpečnější silnice.

Jak mohu být postižen za překročení nejvyšší povolené rychlosti?

Přestupek podle zákona o silničním provozu spočívající v překročení nejvyšší dovolené rychlosti podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 3. Nejedná-li se o RECIDIVU (Může-li strážník ověřit, zda osoba tento přestupek nespáchala v období 12ti po sobě jdoucích kalendářních měsíců 2x a vícekrát.)„Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km.h-1 a více nebo mimo obec o 30 km.h-1 a více.“.(V blokovém řízení lze uložit pokutu do Kč 2 500,-.)

§ 125c odst. 1 písm. f) bod 4. „Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o méně než 20 km.h-1 nebo mimo obec o méně než 30 km.h-1.“. (V blokovém řízení lze uložit pokutu do Kč 1 000,-.)

Komentář MVČR:Strážník může přestupek řešit v blokovém řízení pouze v případě, jedná-li se o přestupek podle odst. 1 písm. f) bodu 4. V případě, že se bude jednat o přestupek podle odst. 1 písm. f) bodu 3, je oprávněn jej v blokovém řízení projednat pouze tehdy, pokud bude prokázáno, že tohoto přestupku se řidič nedopustil v posledních 12-ti po sobě jdoucích kalendářních měsících dvakrát a vícekrát. Strážník není oprávněn v blokovém řízení řešit přestupek podle odst. 1 písm. f) bodu 2 a v případě tzv. recidivy odst. 1 písm. f) bodu 3 v posledních 12-ti kalendářních měsících. V případech uvedených v předchozí větě oznámí podezření ze spáchání přestupku obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle § 10 zákona o obecní policii, za využití dalších oprávnění.

Může strážník obecní policie zastavit vozidlo, jehož řidič spáchal přestupek, který však obecní policie nemůže ze zákona projednat?

Podle ustanovení § 79 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích smí strážník obecní policie ve stejnokroji zastavovat vozidla:

 1. před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob, jestliže to situace na přechodu či stav přecházejících osob vyžaduje,
 2. jestliže řidič vozidla nebo přepravovaná osoba je podezřelá ze spáchání přestupku týkajícího se bezpečnosti silničního provozu.

Od 1. ledna 2009 jsou strážníci podle § 79 odst. 2 zákona o silničním provozu oprávněni zastavovat vozidla:

 1. vztyčenou paží nebo zastavovacím terčem a za snížené viditelnosti červeným světlem, kterým pohybují v horním půlkruhu,
 2. z jedoucího vozidla kýváním paže nahoru a dolů nebo vysunutým zastavovacím terčem nebo i rozsvícením nápisu „STOP“ podle zvláštního právního předpisu ze směru jízdy zastavovaného vozidla, a to zepředu i zezadu.

Aktuality

18.3.2020

INFORMACE

archív

Akce ve Vimperku