Bezpečné chování

Prevence pouličních krádeží 

 • Peníze, doklady, kreditní karty ukládejte do vnitřních kapes.
 • V tlačenici věnujte pozornost svým kapsám, mobilům i taškám.
 • Peníze a doklady nenoste na zádech, kam nevidíte.
 • kontrolujte uzavření svých tašek či jiných zavazadel.
 • Pokud nemusíte, nenoste s sebou velkou hotovost.
 • Nevybírejte peníze z bankomatů za tmy, pokud to není nutné. Peníze schovejte rovnou do peněženky a zbytečně nepostávejte u bankomatu, kartu a pin nenoste společně (Napsán na kartě apod.). Pin zachovávejte v tajnosti.
 • Pravidelně kontrolujte, zda peněženka či doklady jsou na svém místě.
 • Kapsáři pracují ve skupinách, často pro svou strategii zneužívají děti.

Prevence přepadení

 • Pamatujte na to, že k přepadení dochází často za snížené viditelnosti a mnohdy v méně frekventovaných lokalitách.
 • Vyhýbejte se nepřehledným výklenkům, tmavým průjezdům apod., za nimiž by se mohl skrývat útočník.
 • Při kontaktu s neznámou osobou buďte bdělí a udržujte bezpečný odstup.
 • Nezůstávejte o samotě s neznámou osobou v uzavřeném prostoru (výtah apod.).
 • Nechovejte se přehnaně vyzývavě a nevystavujte na obdiv své cennosti.
 • Zejména v nočních hodinách si naplánujte cestu domů (spojení, trasa, návaznost spojů apod.). Zajistěte si doprovod, případně se nestyďte požádat o pomoc.
 • Naučte se využít věci denní potřeby ke své obraně (deštník, kabelka, obuv, atd.).
 • Počítejte s určitou zrakovou adaptací při přechodu ze světla do tmy a naopak.
 • Při zakoupení sebeobranných prostředků se je naučte bezpečně ovládat a noste je stále na stejném, pro vás dostupném místě.

Zásady první pomoci - vážně zraněný

 • OSLOV PORANĚNÉHO - zeptej se co ho bolí - pokud odpoví, je to známkou že krevní oběh dopravuje okysličenou krev do mozku, a že vnímání pacienta je zachováno.
 • PACIENT NEDÝCHÁ : "Trojhmatem" uvolni dýchací cesty, pozor na možné poranění krční páteře.Vyluč násilné pohyby hlavou a krkem! Zahaj umělé dýchání z plic do plic a nepřímou srdeční masáž.
 • PACIENT SILNĚ KRVÁCÍ : znamená to fungující srdce, krvácení je nutné okamžitě zastavit.
 • Pokud nejsou výše uvedené zákroky třeba, je nyní důležitý STAV VĚDOMÍ :
 • Je bdělý? - Uklidňuj ho!
 • Neodpoví na dotaz srozumitelně? - Sleduj ho!
 • Nereaguje ani na silnější dotek? - Pacient je i při nepřítomnosti jiných poruch ohrožen tím, že nebude schopen držet svoje dýchací cesty volné.Proto jej ulož do stabilizované polohy na bok a trvale sleduj.
 • Nyní neodkladně volej 155 . Na normálním telefonu ani na mobilu se nevytáčí žádné předčíslí.Budeš dotázán na přesné určení místa, kde se pacient nachází, a další okolnosti.
 • Náhlé bezvědomí :
 • Volej 155 !
 • Náhlé bezvědomí u dospělého člověka je způsobeno nejčastěji zástavou oběhu. Situaci je třeba řešit také pomocí defibrilátoru = přístroj, který zruší kmitání srdečních komor.
 • Zkontroluj zda postižený dýchá!
 • Pokud ne, uvolni dýchací cesty a zahaj umělé dýchání z plic do plic.
 • Pokud se nepohybuje ani nekašle po těchto opatření, předpokládej zástavu oběhu a začni nepřímou srdeční masáž (alespoň 100 stlačení za minutu). Pokračuj v umělém dýchání - na každých 15 stlačení hrudníku připadají 2 pomalé vdechy (bez ohledu na počet zachránců) - poměr 2 : 15.
 • Pokud je v bezvědomí dítě :vždy 2 pomalé vdechy na každých 5 stlačení hrudníku - poměr 2 : 5

Prevence krádeží a vykrádání automobilů

 • Uzamkněte řádně všechny zámky vozidla.
 • Vozidlo vždy uzamkněte, přestože ho opouštíte , byť na okamžik.
 • Ve voze nenechávejte rezervní klíče od vozu ani od bytu.
 • Doklady od vozidla, osobní doklady a důležité písemnosti berte vždy s sebou.
 • Autorádio volte vždy s odnímatelným panelem nebo kódovým či kartovým systémem.
 • Nenechávejte ve vozidle cenné věci - mobilní telefony, kamery, kabelky, fotoaparáty apod.
 • Zabezpečte si své vozidlo mechanicky či elektronicky, nejlépe kombinací obou způsobů.
 • Parkujte pokud možno na osvětleném místě, hlídaném parkovišti či v garáži.
 • Při koupi jetého vozidla věnujte pozornost výrobním číslům a smlouvě.
 • Využijte možností vyhledávacích systémů odcizených vozidel na internetu Ministerstva vnitra ČR.

Po dopravní nehodě

 • Zůstaň s vozidlem na místě, kde se nehoda stala.
 • Pokud to stav vozu dovoluje, zapněte výstražná světla, označte místo dopravní nehody výstražným trojúhelníkem.
 • Poskytněte první pomoc zraněným.
 • Zdržte se pití alkoholických nápojů po dopravní nehodě.
 • Nemanipulujte s vozidly, musíte-li postavení změnit, kupříkladu z důvodu obnovy provozu vozidel hromadné dopravy, vyznačte postavení vozidel a stop.
 • V případě, že došlo ke zranění či usmrcení osob, nebo vznikla škoda vyšší než 20 000,- Kč na každém vozidle volejte policii.
 • Prokažte si navzájem totožnost.
 • Zjistěte si nestranné svědky, kteří situaci viděli.
 • Neodstraňujte odpadlé části vozidel z místa nehody, znehodnocujete tím stopy.
 • Zdržte se emotivního jednání, připravte si doklady k řízení vozidla a čekejte na příjezd policie.

Desatero ochrany obyvatel

 • Vznikne živelná pohroma, průmyslová havárie, nebo jiná mimořádná událost.
 • Občan je prvotně informován poplachovou sirénou.
 • Zachovejte klid.
 • Zapněte rozhlas a televizi pro další informace.
 • Připravte byt na okamžité opuštění (zavřete plyn, vodu, vypněte el. proud, atd.).
 • Připravte evakuační zavazadlo.
 • Nezapomeňte na osobní doklady a léky.
 • Další činnost přizpůsobte pokynům vysílaných v rozhlase, televizi a pokynům zasahujících jednotek.
 • V případě evakuace dodržujte určená místa a časy.
 • Poskytněte podle požadavků osobní a věcnou pomoc.

Hasičské desatero

 • Hasičům oznamte vznik požáru nebo jiné mimořádné události (dopravní nehoda, únik nebezpečných látek, atd.).
 • Zachovejte klid !
 • Volejte tísňovou linku 150 (oznámení předáme i na dlší tísňové linky 155, 156, 158).
 • Vaše oznámení musí obsahovat druh události a co nejpřesnější popis události, místo události, vaše jméno a příjmení, číslo telefonu ze kterého voláte.
 • Vyčkejte u telefonu ověření ohlášení (pokud nedostanete jiný pokyn).
 • Zůstaňte na místě události až do příjezdu jednotky.
 • Veliteli zásahu oznamte všechny skutečnosti, které o události znáte.
 • Podle požadavků velitele zásahu poskytněte osobní a věcnou pomoc.
 • Přizpůsobte své chování pokynům zasahujících hasičů.

Desatero bezpečné chůze

 • Na chodníku jdi vždy po pravé straně. Nechoď po obrubníku.
 • Nevytvářej skupinky, nepřekážej ostatním chodcům, chodník není určen pro hraní.
 • Tam, kde není chodník, jdi po levém okraji silnice, po krajnici.
 • Na silnici choďte nejvýše dva vedle sebe. Na nepřehledných místech a při hustém provozu vozidel po jednom za sebou.
 • Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, nadchod nebo podchod, přecházej silnici vždy v těchto místech.
 • Před vstupem do vozovky se vždy zastav a rozhlédni se na obě strany.
 • Nevstupuj na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem.
 • Přecházej na přehledných místech, kde je dobrý rozhled na obě strany.
 • Jakmile vstoupíš na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmíš se tam bezdůvodně zdržovat.
 • Oblékej se do pestře zbarvených oděvů, nos reflexní nášivky nebo odrazky, řidiči tě pak lépe uvidí.

Desatero bezpečné jízdy na kole

 • Jezdi co nejblíže u pravého okraje silnice a stále pozorně sleduj provoz okolo sebe.
 • Při každé změně směru jízdy dej včas a zřetelně znamení paží. Před vybočením doleva se nezapomeň ohlédnout.
 • Nikdy nejezděte dva vedle sebe ani dva na jednom kole.
 • Nevoz na kole předměty, které by mohli tebe nebo jiné účastníky ohrozit.
 • Své úmysly dávej vždy na jevo včas a tak, aby je ostatní řidiči i chodci jednoznačně pochopili.
 • Na přechodu pro chodce a při odbočování dej přednost přecházejícím chodcům. Nesmíš je ohrozit.
 • Při jízdě si chraň hlavu cyklistickou přilbou. Jestli si mladší 15 let, máš povinnost při jízdě na kole vždy použít přilbu.
 • Tam, kde je vyznačena používej cyklistickou stezku.

Pravidelně ošetřuj své jízdní kolo a dbej na to, abys měl v pořádku všechny součásti povinného vybavení.

Aktuality

29.3.2020

Kontrola nařízení vlády

26.3.2020

Parkování zdarma

25.3.2020

APK a strážníci rozdávali roušky

22.3.2020

INFORMACE

archív

Akce ve Vimperku