Bezpečné chování

Prevence pouličních krádeží 

 • Peníze, doklady, kreditní karty ukládejte do vnitřních kapes.
 • V tlačenici věnujte pozornost svým kapsám, mobilům i taškám.
 • Peníze a doklady nenoste na zádech, kam nevidíte.
 • kontrolujte uzavření svých tašek či jiných zavazadel.
 • Pokud nemusíte, nenoste s sebou velkou hotovost.
 • Nevybírejte peníze z bankomatů za tmy, pokud to není nutné. Peníze schovejte rovnou do peněženky a zbytečně nepostávejte u bankomatu, kartu a pin nenoste společně (Napsán na kartě apod.). Pin zachovávejte v tajnosti.
 • Pravidelně kontrolujte, zda peněženka či doklady jsou na svém místě.
 • Kapsáři pracují ve skupinách, často pro svou strategii zneužívají děti.

Prevence přepadení

 • Pamatujte na to, že k přepadení dochází často za snížené viditelnosti a mnohdy v méně frekventovaných lokalitách.
 • Vyhýbejte se nepřehledným výklenkům, tmavým průjezdům apod., za nimiž by se mohl skrývat útočník.
 • Při kontaktu s neznámou osobou buďte bdělí a udržujte bezpečný odstup.
 • Nezůstávejte o samotě s neznámou osobou v uzavřeném prostoru (výtah apod.).
 • Nechovejte se přehnaně vyzývavě a nevystavujte na obdiv své cennosti.
 • Zejména v nočních hodinách si naplánujte cestu domů (spojení, trasa, návaznost spojů apod.). Zajistěte si doprovod, případně se nestyďte požádat o pomoc.
 • Naučte se využít věci denní potřeby ke své obraně (deštník, kabelka, obuv, atd.).
 • Počítejte s určitou zrakovou adaptací při přechodu ze světla do tmy a naopak.
 • Při zakoupení sebeobranných prostředků se je naučte bezpečně ovládat a noste je stále na stejném, pro vás dostupném místě.

Zásady první pomoci - vážně zraněný

 • OSLOV PORANĚNÉHO - zeptej se co ho bolí - pokud odpoví, je to známkou že krevní oběh dopravuje okysličenou krev do mozku, a že vnímání pacienta je zachováno.
 • PACIENT NEDÝCHÁ : "Trojhmatem" uvolni dýchací cesty, pozor na možné poranění krční páteře.Vyluč násilné pohyby hlavou a krkem! Zahaj umělé dýchání z plic do plic a nepřímou srdeční masáž.
 • PACIENT SILNĚ KRVÁCÍ : znamená to fungující srdce, krvácení je nutné okamžitě zastavit.
 • Pokud nejsou výše uvedené zákroky třeba, je nyní důležitý STAV VĚDOMÍ :
 • Je bdělý? - Uklidňuj ho!
 • Neodpoví na dotaz srozumitelně? - Sleduj ho!
 • Nereaguje ani na silnější dotek? - Pacient je i při nepřítomnosti jiných poruch ohrožen tím, že nebude schopen držet svoje dýchací cesty volné.Proto jej ulož do stabilizované polohy na bok a trvale sleduj.
 • Nyní neodkladně volej 155 . Na normálním telefonu ani na mobilu se nevytáčí žádné předčíslí.Budeš dotázán na přesné určení místa, kde se pacient nachází, a další okolnosti.
 • Náhlé bezvědomí :
 • Volej 155 !
 • Náhlé bezvědomí u dospělého člověka je způsobeno nejčastěji zástavou oběhu. Situaci je třeba řešit také pomocí defibrilátoru = přístroj, který zruší kmitání srdečních komor.
 • Zkontroluj zda postižený dýchá!
 • Pokud ne, uvolni dýchací cesty a zahaj umělé dýchání z plic do plic.
 • Pokud se nepohybuje ani nekašle po těchto opatření, předpokládej zástavu oběhu a začni nepřímou srdeční masáž (alespoň 100 stlačení za minutu). Pokračuj v umělém dýchání - na každých 15 stlačení hrudníku připadají 2 pomalé vdechy (bez ohledu na počet zachránců) - poměr 2 : 15.
 • Pokud je v bezvědomí dítě :vždy 2 pomalé vdechy na každých 5 stlačení hrudníku - poměr 2 : 5

Prevence krádeží a vykrádání automobilů

 • Uzamkněte řádně všechny zámky vozidla.
 • Vozidlo vždy uzamkněte, přestože ho opouštíte , byť na okamžik.
 • Ve voze nenechávejte rezervní klíče od vozu ani od bytu.
 • Doklady od vozidla, osobní doklady a důležité písemnosti berte vždy s sebou.
 • Autorádio volte vždy s odnímatelným panelem nebo kódovým či kartovým systémem.
 • Nenechávejte ve vozidle cenné věci - mobilní telefony, kamery, kabelky, fotoaparáty apod.
 • Zabezpečte si své vozidlo mechanicky či elektronicky, nejlépe kombinací obou způsobů.
 • Parkujte pokud možno na osvětleném místě, hlídaném parkovišti či v garáži.
 • Při koupi jetého vozidla věnujte pozornost výrobním číslům a smlouvě.
 • Využijte možností vyhledávacích systémů odcizených vozidel na internetu Ministerstva vnitra ČR.

Po dopravní nehodě

 • Zůstaň s vozidlem na místě, kde se nehoda stala.
 • Pokud to stav vozu dovoluje, zapněte výstražná světla, označte místo dopravní nehody výstražným trojúhelníkem.
 • Poskytněte první pomoc zraněným.
 • Zdržte se pití alkoholických nápojů po dopravní nehodě.
 • Nemanipulujte s vozidly, musíte-li postavení změnit, kupříkladu z důvodu obnovy provozu vozidel hromadné dopravy, vyznačte postavení vozidel a stop.
 • V případě, že došlo ke zranění či usmrcení osob, nebo vznikla škoda vyšší než 20 000,- Kč na každém vozidle volejte policii.
 • Prokažte si navzájem totožnost.
 • Zjistěte si nestranné svědky, kteří situaci viděli.
 • Neodstraňujte odpadlé části vozidel z místa nehody, znehodnocujete tím stopy.
 • Zdržte se emotivního jednání, připravte si doklady k řízení vozidla a čekejte na příjezd policie.

Desatero ochrany obyvatel

 • Vznikne živelná pohroma, průmyslová havárie, nebo jiná mimořádná událost.
 • Občan je prvotně informován poplachovou sirénou.
 • Zachovejte klid.
 • Zapněte rozhlas a televizi pro další informace.
 • Připravte byt na okamžité opuštění (zavřete plyn, vodu, vypněte el. proud, atd.).
 • Připravte evakuační zavazadlo.
 • Nezapomeňte na osobní doklady a léky.
 • Další činnost přizpůsobte pokynům vysílaných v rozhlase, televizi a pokynům zasahujících jednotek.
 • V případě evakuace dodržujte určená místa a časy.
 • Poskytněte podle požadavků osobní a věcnou pomoc.

Hasičské desatero

 • Hasičům oznamte vznik požáru nebo jiné mimořádné události (dopravní nehoda, únik nebezpečných látek, atd.).
 • Zachovejte klid !
 • Volejte tísňovou linku 150 (oznámení předáme i na dlší tísňové linky 155, 156, 158).
 • Vaše oznámení musí obsahovat druh události a co nejpřesnější popis události, místo události, vaše jméno a příjmení, číslo telefonu ze kterého voláte.
 • Vyčkejte u telefonu ověření ohlášení (pokud nedostanete jiný pokyn).
 • Zůstaňte na místě události až do příjezdu jednotky.
 • Veliteli zásahu oznamte všechny skutečnosti, které o události znáte.
 • Podle požadavků velitele zásahu poskytněte osobní a věcnou pomoc.
 • Přizpůsobte své chování pokynům zasahujících hasičů.

Desatero bezpečné chůze

 • Na chodníku jdi vždy po pravé straně. Nechoď po obrubníku.
 • Nevytvářej skupinky, nepřekážej ostatním chodcům, chodník není určen pro hraní.
 • Tam, kde není chodník, jdi po levém okraji silnice, po krajnici.
 • Na silnici choďte nejvýše dva vedle sebe. Na nepřehledných místech a při hustém provozu vozidel po jednom za sebou.
 • Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, nadchod nebo podchod, přecházej silnici vždy v těchto místech.
 • Před vstupem do vozovky se vždy zastav a rozhlédni se na obě strany.
 • Nevstupuj na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem.
 • Přecházej na přehledných místech, kde je dobrý rozhled na obě strany.
 • Jakmile vstoupíš na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmíš se tam bezdůvodně zdržovat.
 • Oblékej se do pestře zbarvených oděvů, nos reflexní nášivky nebo odrazky, řidiči tě pak lépe uvidí.

Desatero bezpečné jízdy na kole

 • Jezdi co nejblíže u pravého okraje silnice a stále pozorně sleduj provoz okolo sebe.
 • Při každé změně směru jízdy dej včas a zřetelně znamení paží. Před vybočením doleva se nezapomeň ohlédnout.
 • Nikdy nejezděte dva vedle sebe ani dva na jednom kole.
 • Nevoz na kole předměty, které by mohli tebe nebo jiné účastníky ohrozit.
 • Své úmysly dávej vždy na jevo včas a tak, aby je ostatní řidiči i chodci jednoznačně pochopili.
 • Na přechodu pro chodce a při odbočování dej přednost přecházejícím chodcům. Nesmíš je ohrozit.
 • Při jízdě si chraň hlavu cyklistickou přilbou. Jestli si mladší 15 let, máš povinnost při jízdě na kole vždy použít přilbu.
 • Tam, kde je vyznačena používej cyklistickou stezku.

Pravidelně ošetřuj své jízdní kolo a dbej na to, abys měl v pořádku všechny součásti povinného vybavení.

Aktuality

14.2.2020

Spadlá značka

7.2.2020

Nakloněný strom

3.2.2020

Povalená značka

31.1.2020

Podezřelý řidič

29.1.2020

Pomoc složkám IZS

25.1.2020

Krádež

23.1.2020

Oznámení občanem

23.1.2020

Oznámení občanem

archív

Akce ve Vimperku