Asistent prevence kriminality


APK (asistent prevence kriminality) působí vždy v konkrétních podmínkách daného města/obce, které jsou v rámci ČR individuálně odlišné, proto je náplň jejich pracovní činnosti velmi rozmanitá. Rozdíly jsou tak dané specifickými potřebami jednotlivých lokalit, resp. zadanými úkoly dle aktuálních potřeb obcí.

Přesto všechny APK napříč celou ČR spojuje společný, základní cíl a jmenovatel: bezpečný občan, bezpečné bydlení, bezpečná lokalita a bezpečné město. Toto jsou základní atributy, které rozhodují o smysluplnosti existence a trvalém zařazení APK ve stávajícím systému bezpečností politiky měst/obcí.

Mezi priority pracovní činnosti APK patří především:

  • Provádění dohledu v součinnosti s obecní policií při zabezpečování bezpečnosti a veřejného pořádku v obci s využitím místní a osobní znalosti.
  • Předcházení společensky nežádoucímu jednání a řešení vzniklých sporů souvisejících s narušováním zásad občanského soužití.
  • Oslovování osob porušujících základní společenské normy, pravidla a veřejný pořádek.
  • Komunikace s občany, preventivní působení v oblasti výskytu sociálně patologických jevů mezi mládeží.
  • Upozorňování občanů na dodržování Obecně závazných vyhlášek a Nařízení měst, jedná se především o: pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství apod.
  • Poskytování základního doporučení osobám se sníženou pracovní a sociální kompetencí včetně odkazování na kompetentní instituce základního poradenství.

Na základě zkušeností a dobré praxe uplynulých let a projektů APK lze konstatovat, že zde v ČR vzniklo, bylo realizováno, ale především funguje něco zcela jedinečného, co získalo nový rozměr a má potenciál k dalšímu rozvoji, jsou to APK.


Asistenti prevence kriminality jsou ve Vimperku dva. Stejně jako dosud, bude jejich náplní práce dohlížet na bezpečí hlavně v problematických lokalitách města.Mezi občany pohybující se ve zmiňovaných lokalitách mají asistenti přirozený respekt a dokážou zjednat pořádek, aniž by na těchto místech museli zasahovat strážníci nebo policisté.

Naši asistenti prevence kriminality se společně se svým mentorem v rámci supervize podívali do Ostravy, Jeseníka a Bruntálu. APK měli možnost se vyjádřit k různým konkrétním tématům, které souvisejí s výkonem funkce APK a to jak na profesní tak na osobní úrovni.

Ve Vimperku fungují asistenti prevence kriminality již od roku 2013. Činnost asistentů prevence kriminality řídí a koordinuje strážník – mentor z Městské policie Vimperk dle metodiky ministerstva vnitra. Asistenty občané města poznají podle oděvu s označením "Asistent prevence kriminality". Mohou je potkávat samostatně nebo společně se strážníky v ulicích města při obchůzkách, kdy přispívají k dodržování obecně závazných vyhlášek města, dohlížejí na veřejný pořádek a přispívají k ochraně majetku. Asistenti spolupracují s odbory MěÚ Vimperk, Úřadem práce ČR, Charitou, Policií ČR a v rámci města se školskými zařízeními.


Aktuality

25.5.2020

Pokyn ministerstva zdravotnictví

Na základě pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR je od 25.5.2020 povoleno pohybovat se bez ochranných prostředků dýchacích cest, vyjma následujících míst: Číst dále ...

24.5.2020

Ztracený chlapec

Telefonicky bylo na MP oznámeno, že před hotelem Boubín ve Vimperku, je chlapec, který se ztratil. Hlídka na místě od chlapce zjistila informace k jeho pobytu ve Vimperku a následně ho doprovodila do místa bydliště jeho tety, u které je na návštěvě.

19.5.2020

Nález injekční stříkačky s jehlou

Na MP Vimperk byl telefonicky oznámen nález injekční stříkačky v parčíku, který se nachází u schodů do ulice Krátká. Hlídka MP na místě pořídila fotodokumentaci a injekční stříkačku umístila do sběrného boxu.

18.5.2020

Co dělat při nálezu injekční stříkačky s jehlou

S injekčními stříkačkami a jehlami se můžete setkat na nejrůznějších místech. Nejedná se jenom o odlehlejší místa, kde narkomani nebývají rušeni, jsou to i parky, dětská hřiště, okolí laviček, ale i chodník před školou. Číst dále ...

17.5.2020

Žádost PČR

Telefonicky požádala DS OO PČR Vimperk o prověření oznámení, že cizím jazykem hovořící muž žebrá peníze v ul. Mírová. Hlídka MP Vimperk zastihla muže na autobusové zastávce v ul. Mírová. Číst dále ...

16.5.2020

Nález injekční stříkačky s jehlou

Na žádost PČR Vimperk byla injekční stříkačka, která byla nalezena ve Vimperku v ul. Palackého, uložena do sběného boxu.

15.5.2020

Nález injekční stříkačky s jehlou

Telefonicky bylo na MP oznámeno, že za plotem jedné ze zahrádek v ul. Mírová, se nachází injekční stříkačka. Hlídka MP provedla kontrolu dané lokality, kde byly nalezeny 2ks injekčních stříkaček. Tyto hlídka MP umístěla do sběrného boxu.

10.5.2020

Únik PHM

Telefonicky oznámeno, že v ul. Mírová u vjezdu k pekárně stojí zaparkovaný OA tov. zn. HYUNDAI stříbrné barvy, ze kterého vytéká benzín.Hlídka z místa cestou PČR zjistila majitele vozidla, tento se sám dostavil k vozidlu. Vozidlo přeparkoval. Na místo přivoláni HZS, provedli úklid komunikace.

8.5.2020

Nález injekční stříkačky s jehlou

Občanem bylo telefonicky oznámeno, že v areálu bývalého dřevopodniku ve Vimperku, nalezl dvě injekční stříkačky. Hlídka MP pořídila na místě fotodokumentaci a stříkačky umístila do sběrného boxu.

6.5.2020

Naboural a ujel

Operátorem MKS bylo zjištěno, že vozidlo, které odjíždělo od místního marketu nacouvalo do jiného vozidla a z místa odjelo neznámo kam. Hlídkou MP byl kontaktován řidič nabouraného vozidla, který byl poučen o následném postupu. Kamerový záznam následně předán skupině DN PČR k dořešení.

5.5.2020

Dopravní nehoda

Na žádost OOP ČR Vimperk provedli strážníci asistenci při usměrňování dopravy na křižovatce ulic Pražská x Nádražní z důvodu dopravní nehody. Provoz byl usměrňován cca 2 hodiny.

4.5.2020

Rekonstrukce ulice Čelakovského

Po dobu rekonstrukce ulice Čelakovského bude od úterý 28.4. dočasně umožněno parkování na bývalém házenkářském hřišti ve sportovním areálu. Vjezd bude od rampy a výjezd u klubovny volejbalistů. Číst dále ....

archív

Akce ve Vimperku