Asistent prevence kriminality


APK (asistent prevence kriminality) působí vždy v konkrétních podmínkách daného města/obce, které jsou v rámci ČR individuálně odlišné, proto je náplň jejich pracovní činnosti velmi rozmanitá. Rozdíly jsou tak dané specifickými potřebami jednotlivých lokalit, resp. zadanými úkoly dle aktuálních potřeb obcí.

Přesto všechny APK napříč celou ČR spojuje společný, základní cíl a jmenovatel: bezpečný občan, bezpečné bydlení, bezpečná lokalita a bezpečné město. Toto jsou základní atributy, které rozhodují o smysluplnosti existence a trvalém zařazení APK ve stávajícím systému bezpečností politiky měst/obcí.

Mezi priority pracovní činnosti APK patří především:

  • Provádění dohledu v součinnosti s obecní policií při zabezpečování bezpečnosti a veřejného pořádku v obci s využitím místní a osobní znalosti.
  • Předcházení společensky nežádoucímu jednání a řešení vzniklých sporů souvisejících s narušováním zásad občanského soužití.
  • Oslovování osob porušujících základní společenské normy, pravidla a veřejný pořádek.
  • Komunikace s občany, preventivní působení v oblasti výskytu sociálně patologických jevů mezi mládeží.
  • Upozorňování občanů na dodržování Obecně závazných vyhlášek a Nařízení měst, jedná se především o: pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství apod.
  • Poskytování základního doporučení osobám se sníženou pracovní a sociální kompetencí včetně odkazování na kompetentní instituce základního poradenství.

Na základě zkušeností a dobré praxe uplynulých let a projektů APK lze konstatovat, že zde v ČR vzniklo, bylo realizováno, ale především funguje něco zcela jedinečného, co získalo nový rozměr a má potenciál k dalšímu rozvoji, jsou to APK.


Asistenti prevence kriminality jsou ve Vimperku dva. Stejně jako dosud, bude jejich náplní práce dohlížet na bezpečí hlavně v problematických lokalitách města.Mezi občany pohybující se ve zmiňovaných lokalitách mají asistenti přirozený respekt a dokážou zjednat pořádek, aniž by na těchto místech museli zasahovat strážníci nebo policisté.

Naši asistenti prevence kriminality se společně se svým mentorem v rámci supervize podívali do Ostravy, Jeseníka a Bruntálu. APK měli možnost se vyjádřit k různým konkrétním tématům, které souvisejí s výkonem funkce APK a to jak na profesní tak na osobní úrovni.

Ve Vimperku fungují asistenti prevence kriminality již od roku 2013. Činnost asistentů prevence kriminality řídí a koordinuje strážník – mentor z Městské policie Vimperk dle metodiky ministerstva vnitra. Asistenty občané města poznají podle oděvu s označením "Asistent prevence kriminality". Mohou je potkávat samostatně nebo společně se strážníky v ulicích města při obchůzkách, kdy přispívají k dodržování obecně závazných vyhlášek města, dohlížejí na veřejný pořádek a přispívají k ochraně majetku. Asistenti spolupracují s odbory MěÚ Vimperk, Úřadem práce ČR, Charitou, Policií ČR a v rámci města se školskými zařízeními.


Akce ve Vimperku